Reglement De Loep

De prijs

 1. De Vereniging van Onderzoeksjournalisten looft een prijs uit voor onderzoeksjournalistiek, De Loep.
 2. De Loep is een erkenning van en een eerbetoon aan het beste in de Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek. De prijs heeft daarnaast als doel de professionaliteit van de onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen te bevorderen door collega’s de kans te bieden van elkaars successen en fouten te leren. De prijs wordt toegekend aan  journalistiek onderzoek dat door opzet, aanpak en uitwerking tot voorbeeld kan strekken voor collega’s.
 3. De Loep is een prijs vóór journalisten, ván journalisten.
 4. Alleen oorspronkelijk en Nederlandstalig werk dat is gepubliceerd door Nederlandstalige media komt in aanmerking voor De Loep.
 5. De Loep wordt toegekend in vier categorieën:
  1. De Loep voor tekstuele producties; deze kan worden toegekend aan auteurs van een tekst of teksten gepubliceerd in een krant, tijdschrift, boek of website. Is een boek gebaseerd op eerder gepubliceerd materiaal (krant- of tijdschriftartikelen), dan dient verwerking tot boek een duidelijke meerwaarde te bieden boven het oorspronkelijke materiaal.
  2. De Loep voor audiovisuele producties; deze kan worden toegekend voor een audiovisuele productie uitgezonden via radio, televisie of internet.
  3. De Loep voor digitale producties; deze kan worden uitgereikt aan onderzoeksproducties die de toegevoegde waarde van tablet, telefoon, web of andere online media voldoende weten uit te buiten, producties die digitaal worden verrijkt qua  informatievergaring, -verwerking en publicatiewijze. Gelet wordt op de wijze waarop ‘digital storytelling’ is toegepast: hoe is het onderzoek geschikt gemaakt voor online? Welke digitale elementen zijn toegevoegd? Is er voldoende sprake van interactie?
   De inzending mag geen letterlijke kopie zijn van een eventueel origineel, bijvoorbeeld een krantenproductie die online wordt gezet.
  4. De VVOJ Aanmoedigingsprijs; deze kan worden uitgereikt aan een journalist van 30 jaar of jonger voor een tekstuele, digitale of audiovisuele productie. De prijs is bedoeld om aanstormend talent te (h)erkennen en te stimuleren zich verder te ontplooien.
 6. De drie Loeps bestaan uit een beeldje, een oorkonde en een geldbedrag. De VVOJ Aanmoedigingsprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag.
 7. Indien een prijs wordt toegekend voor een productie met meer dan één auteur, krijgt elke auteur een beeldje en een oorkonde, maar moet het geldbedrag worden gedeeld.
 8. De Loep en de VVOJ Aanmoedigingsprijs worden jaarlijks uitgereikt op de VVOJ-conferentie.
 9. Het geldbedrag voor de Loep komt uit de contributiebijdragen van de VVOJ-leden, de Loep kan niet worden gesponsord door welke organisatie dan ook.

De jury

 1. Over de toekenning van de prijs wordt beslist door een onafhankelijke jury.
 2. Bestuursleden van de VVOJ kunnen geen deel uitmaken van de jury.
 3. De jury bestaat uit minimaal vijf leden, inclusief de voorzitter.
 4. Leden van de jury worden benoemd op basis van hun deskundigheid op het gebied van journalistiek en/of onderzoek. De winnaar van de Aanmoedigingsprijs treedt in het volgend jaar voor één jaar toe tot de jury.
 5. De meerderheid van de jury is werkzaam als journalist. De (oud)journalisten in de jury zijn lid van de VVOJ.
 6. Juryleden worden benoemd door het bestuur van de VVOJ. Zittende juryleden kunnen kandidaten voordragen bij het bestuur.
 7. De leden van de jury kiezen uit hun midden een voorzitter. De voorzitter is een journalist.
 8. De zittingstermijn van juryleden is maximaal vijf jaar.
 9. Aftredende juryleden kunnen niet aansluitend worden herbenoemd. Wie in de voorbije vijf jaar jurylid is geweest komt niet voor benoeming in aanmerking.
 10. De jury beslist zoveel mogelijk op basis van consensus, maar stemt indien nodig. De jury beslist in dat geval bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
 11. Juryleden mogen niet meestemmen over werk dat is gepubliceerd door het medium waarvoor ze werkzaam zijn.

De procedure

 1. Iedereen kan te allen tijde voordrachten doen voor De Loep en de Aanmoedigingsprijs.
 2. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet het werk zijn gepubliceerd in de periode 1 april voorafgaand aan het toekenningsjaar tot en met 31 maart van het toekenningsjaar.
 3. De termijn voor voordrachten voor de prijs sluit op 16 april om 00.00 uur van het toekenningsjaar.
 4. Om te worden toegelaten tot de jurering zal voorgedragenen worden gevraagd hun werk – en een uitgebreide toelichting daarop – in te zenden. Verder dienen de makers toestemming te geven om de inhoud van het vragenformulier op te nemen in een voor VVOJ-leden toegankelijke database. En dient de auteursrechthebbende toestemming te geven om het werk of een selectie daaruit te publiceren in een VVOJ-publicatie en publicatie op het besloten deel voor VVOJ-leden van de VVOJ-website.
 5.  De termijn voor inzending van de vereiste stukken is vier weken na de ontvangst van het verzoek hiertoe en uiterlijk 17 mei. Indien een inzending op deze datum niet aan alle vereisten heeft voldaan, dingt deze niet mee naar een prijs.
 6. Gelieve werk zoveel mogelijk digitaal in te zenden. Indien onmogelijk (bv in geval van een boek) moet werk worden gestuurd aan één van de twee postadressen van de VVOJ.
 7. Werk waaraan leden van de jury of bestuursleden van de VVOJ substantieel hebben bijgedragen komt niet in aanmerking voor een prijs.
 8. Bij de beoordeling van ingezonden werk hanteert de jury de definitie van onderzoeksjournalistiek zoals deze is geformuleerd in de statuten van de VVOJ en is uitgewerkt door de vereniging. Zowel de resultaten van het journalistiek onderzoek en de presentatie daarvan, als de opzet en uitvoering van het onderzoek, zoals die onder meer blijken uit de door de makers verstrekte toelichting, wegen mee in het oordeel van de jury. Interessante en relevante uitkomsten en een fraaie presentatie alleen zijn nimmer voldoende voor toekenning van een prijs.
 9. De jury heeft het recht om, indien gewenst, een longlist samen te stellen van het voorgedragen werk.
 10. De jury kiest uit de geaccepteerde inzendingen voor elke prijs ten minste twee en ten hoogste drie genomineerden. De nominaties worden uiterlijk een maand voor uitreiking van de prijs bekendgemaakt door de VVOJ.
 11. De jury kiest uit de genomineerden één winnende productie in de categorie ‘tekstuele producties’, één in de categorie ‘digitale producties, en één winnende productie in de categorie ‘audio-visuele producties’.
 12. Indien er gekwalificeerde inzendingen zijn, kiest de jury één winnende productie in de categorie ‘VVOJ Aanmoedigingsprijs’.
 13. De jury motiveert haar keuze voor de winnaars in een eindrapport.
 14. Het reglement voor de Loep wordt vastgesteld door het bestuur van de vereniging. Het is voor een ieder na te zien op de website van de vereniging.